När Stockholms förorter kom till

Nya banken och socialdemokratin

 

Nya Banken som projekt för arbetarrörelsen och socialdemokratin har en kort historia från bildandet 1912 till uppgörelsen under partikongressen 1920. En åtta år lång historia med både framgångar och bakslag. Under en händelserik epok med världskrig och krigsekonomi, revolutioner och demokratiskt genombrott, gulaschbaroner och bank-krascher.

 Nya Banken bildas i april 1912 på Örby slott

Nya banken bildades 1912 på förslag av Olof Aschberg. Idén var att arbetarrörelsen behövde sin egen bank. Gerhard Magnusson sammanförde honom med Hjalmar Branting, LO:s ordförande Herman Lindqvist och riksdagsman Christiernson. Under en tid arbetade sonen Georg Branting i Nya banken. Många ledande socialdemokrater använde banken också för egna affärer. Men omsättningen skulle ha varit för liten om inte Aschberg hade engagerat sig för en mängd andra industriinvesterare och för handelstransaktioner.

Förutom att stödja bostadsföretag kunde Nya Banken gå in som ägare eller ge stöd till industrier av olika slag. En del av dem kunde använda marken i Midsommarkransen. Andra företag som Aschberg gick in i var typiska val av en risk-kapitalist till stöd för nya uppfinningar. Några exempel hur det kunde gå:

 Företag med stöd från Aschberg och Nya Banken:

Radius:

Fotogenköket var en svensk uppfinning av Frans Wilhelm Lindqvist som utvecklades tillsammans med verkstadsägarna JV Svensson, B A Hjort och F H Getzman. Uppfinningen resulterade i Företaget Primus, som tillverkade fotogenkök på Lilla Essingen startades 1906-1907. 1913 utbröt en långvarig strejk. Metallarbetarnas strejkkommitté tog initiativ till att bygga en egen fabrik, ett av skälen var att förbundet inte ville anstränga strejkkassan. Metallordföranden Johansson vände sig till ”den röde bankiren” Olof Aschberg,

Förbundet tecknade aktier till ett värde av 100.000 kr och flera kända namn fanns med bland de första aktietecknarna när Radiusbolaget grundades i april 1913, bl.a. Hjalmar Branting,LO-ordföranden Herman Lindqvist och familjen Bonnier. Metall- och järnarbetarförbundets ordförande blev dess förste verkställande direktör och stannade på den posten i flera decennier. Ett 60-talarbetare anställdes i den nya fabriken och sommaren 1914 kom det första köket ut på marknaden.

Tidpunkten var inte den bästa för Radiusbolaget. Första världskriget innebar stängda gränser och fotogenransonering, vilket drabbade företaget. Fackets aktier såldes efter ett beslut av kongressen 1916 och företaget blev helt privatägt. Efter förstavärldskriget blev Radius ett framgångsrikt företag som mångdubblade antalet anställda.

NordiskaAviatik AB och finska inbördeskriget

Företaget bildades 1916av Carl Cederström och Lars Fjällbäck i Tellusborg, och varSveriges första flygplansfabrik. Flygplan levererades till det svenska och finska flygvapnet. Aschberg var intresserad av att stödja företag med nya uppfinningar.

Aschberg upplät mark i Midsommarkransen till Carl Cederström och Sveriges första flygplansfabrik.

Nordisk Aviatik AB bildades 1916 av Carl Cederström och civilingenjören Lars Fjällbäck i lokaler vid Tellusborg i Midsommarkransen. Som provflygare och flyglärare vid firmans flygskola i Furusund anställdes marinflygaren Carl Gustaf Krokstedt. Efter en studieresa till USA lyckades man få licens förtillverkning av Curtiss-flygplan. Fabriken levererade till svenska arméflyget samt 3 stycken flygplan till Finlands flygvapen där deflögs till 1920. Dessa plan utförde stridsuppdrag under finska inbördeskriget 1918, främst spaning men även bombning från sittbrunnen. I juni 1918 var NAB 12, ett större flygplan med flottörer klart. Flygplanet såldes till Finlands flygvapen, men under leveransflygningen, den 29 juni 1918, med Krokstedt vid spakarna och Cederström som passagerare mötte man tät dimma över Ålands hav och havererade. Det blev också slutet för hela företaget och flygplanskonstruktion i Midsommarkransen. Att Cederström stödde den vita sidan i finska inbördeskriget orsakade vissa konflikter med Aschberg. Enligt Carin Önnestam dock inte värre än att Cederström hade med sig pengar till ett uppdrag från Aschberg på den sista flygturen, att öppna en flyglinje till Ryssland med mellanlandning i Åbo.

Ett rykte nådde Erik Palmstierna, socialdemokratisk marinminister: Våra fanatiska bolsjeviker äro i färd med vapentransporter per motorbåt till de röda i Finland. Det ryktet nådde Palmstierna och han skriver i dagboken: Det förmäles att Olof Aschbergs tomt i Saltsjöbaden är startplats för dessa expeditioner. Är detta sant ? I denna tid ske många underliga ting och Aschberg har många intressen att skydda i Bolsjevik-Ryssland.

Manifestation för svenska frivilligas insats på den vita sidan i inbördeskriget i Finland marscherar förbi Nya Banken på Vasagatan.

Svenska Pianofabriken, Arbetarbränsle AB, Svensk Import AB

1917 uppfördes en pianofabrik vid Tellusborgsvägen,strax intill nuvarande Mikrofonvägen. Initiativet hade tagits av en grupp möbelsnickare som kontaktat Aschberg om saken. Större delen av kapitalet lånades av Nordiska Emissionsbolaget. Chef för detta bolag var Olof Aschbergs gode vän Wilhelm Bruzelius, som vid det första mötet valdes in i styrelsen. Företaget omnämns i diskussionen om”affärssocialismen” för att det plockades ut så mycket i vinster. Som styrelseordförande för det nybildade aktiebolaget valdes LO:s ordförande Herman Lindqvist. Intill pianofabriken uppfördes i samma veva en nybyggnad för E G Ekstrands Snickerifabrik AB.

Herman Lindqvist var engagerad i fler av Aschbergs företag. Särskilt häftig var den kritik, som opponenterna riktade mot Lindqvists:s sätt att leda enskilda bolag, Svensk Import AB och AB Arbetarbränsle, som bildades under kriget i syfte att genom kolimport från Tyskland göra det lättare för arbetare, som led av bränslebristen. Han skulle bli hårt åtgången även för flera andra affärer på partikongressen 1920.

Svenska pianofabriken – nu en del i en bostadsrättsförening

Avstamp för den internationelle bankiren

Det som hade startats som en arbetarbank hade nu förvandlats mer till en vanlig affärsbank.Det fanns andra mer eller mindre seriösa banker som vände sig till”småfolket”. Även om det många gånger fanns goda intentioner i de företag som drogs igång i Aschbergs sfär var det inte alla gånger resultatet blev så bra. Första världskrigets gulasch-affärer påverkade även företagen med anknytning till Nya Banken och frestelsen att ta ut höga vinster blev för stor. För Olof Aschberg blev Nya Banken bara början till en lång karriär som internationell bankir. Nya Banken användes som en inkörsport till internationella affärer i Ryssland, Tyskland och Frankrike och övriga världen, men framför allt efter 1918 bröts anknytningen till ”arbetarbanken”.

 Svartlistade av ententen och Tyskland

Krisen i Nya Banken 1918: Anders Isaksson menar här att det var den stora ekonomiska krisen inom banken som tvingade Aschberg och LO-ordföranden Herman Lindqvist att avgå. Hjalmar Branting försvarade bankens ställning i god tro. Nya Bankens problem var i grunden politiska, den hade satsat flera miljoner i obligationslån under regeringen Kerenskij. Aschberg försökte rädda situationen genom att knyta Vänsterpartiet, som brutit sig ur socialdemokraterna till Banken i hopp om att få den nya bolsjevikregeringen att erkänna skulden och utveckla en bas för fortsatta affärer med Ryssland. Men de mer hårdföra inom bankens styrelse gillade inte den lösningen. De skrev ner värdet, rekonstruerade banken och sålde den till Södermanlands enskilda bank.

En modell för andra arbetarbanker ?

Aschberg skriver i sina memoarer om att man hade störtat Nya Banken, som var en så viktig faktor i kampen för arbetarklassens höjande. Mina erfarenheter från olika länder har visat att frånvaron av just en sådan ekonomisk institution som Nya Banken var en början till än i dag utgör ett  av de största hindren för en sammanhållning och den nödvändiga kraftutvecklingen inom den internationella arbetarrörelsen. Han hade hållit föredrag om Nya Banken i Danmark och Tyskland och i revolutionens Ryssland föreslagit att man skulle bilda en kooperativ bank. Men snart nog började den borgerliga pressen skriva om ”affärssocialismen”, och det framkom allt mer tveksamheter även i interna utredningar.

Hjalmar Branting behöll sin välvilliga inställning till Aschberg personligen. Det kan ha bidragit att Aschbergs Nya banken hade löst Brantings besvärliga privatekonomi genom att samla ihop alla växlar och borgensförbindelser i ett lån. Brantings fastighet på Norrtullsgatan moderniserades och byggdes på med tre  våningar, varav ett par våningsplan hyrdes ut till Aschberg.Hjalmar Brantings barn, Georg Branting och Sonja Branting-Westerståhl fanns i styrelser för Aschbergs bolag. 

Erik Palmstierna

Partikongressen1920

På socialdemokraternas partikongress 1920 ägnades mycket tid att diskutera ”affärssocialismen” som hade brett ut sig i partiet. Ledande medlemmar fick träda tillbaka från riksdagsuppdrag när det uppdagades att de gjort spekulationsaffärer med lånade pengar. 1919 hade riksdagsman Värner Rydén, LO-ordföranden Herman Lindqvist,Gerhard Magnusson och ett tiotal andra socialdemokrater avslöjats vara aktieägare i gulaschföretagen Arbetarbränsle AB och Svensk Import AB som hade startats med höga sociala ambitioner När konkursen kom efter krigsslutet kom det fram från konkursförvaltaren att mycket pengar gått till aktieägarna och stora arvoden hade betalats. Kongressen nöjde sig med att kräva att Rydén och Magnusson lämnade sina förtroendeuppdrag. En del av partiets gräsrötter starkt kritiska mot den roll som man tillåtit Aschberg att få.

Ivar Neuman,Jönköping om Nya Banken och dess dotterbolag: Det är känt att varnande röster inte saknades varken enskilt eller offentligt mot denna bankverksamhet, då man började se vad den gick för. … Det vore på det hösta att beklaga, att Hjalmar Branting, som inom partiet besitter större auktoritet än varje annan politisk ledare bland sina meningsfränder, icke under dessa år kommit att inse att det gick mot en katastrof.

Nils Karleby, Hälsingborg: Ursprunget till denna affärs- och geschäfsanda började år 1912 då den judiske affärsmannen Aschberg kom in i partiet. Han behövde då finansiera sina privata affärer. Nya Banken startades under sken att hjälpa till att finansiera arbetarrörelsen. Den främste som då anlitades var Gerhard Magnusson, som veterligen aldrig gjort något annat betydande i banken än kvitterat ut sina avlöningar.

Johan Enberg, Huvudsta: Farhågorna bland vissa partivänner vid Nya Bankens start ha visat sig befogade. Gud nåde oss vid höstens val, om vi ej på denna kongress kraftigt reagera mot de felande. Vi kunna ej rensa  ut alla som varit med om att förtjäna pengar på affärer… De partivänner som varit ledande i företaget måste träda tillbaka från sina förtroendeposter, det är det minsta vi kunna begära.

Regeringen Branting II 1921-21. Sittande från vänster Thorsson, Branting, Lindqvist. Stående från vänster: Olsson, Nothin, Schlyter, Åklerman; Linders, Hansson; Örne; Sandler; Svensson.

Trots flera dagars diskussion på partikongressen fick inte affärssocialismen några långtgående konsekvenser. 1921 bildade socialdemokraterna en minoritetsregering där även LO-ledaren Herman Lindqvist fick vara med som socialminister

 Skandalen med de stora vinsterna i företagen som gick till socialdemokratiska ledare fick inte så stora konsekvenser. Det var små förlöpelser jämfört med alla de gulaschaffärer som gjordes under första världskriget till företag som utnyttjade bristsituationen. Men hade de socialdemokratiska och fackliga ledarnas affärsverksamhet i Aschbergs Nya Banken avslöjats i dag hade det inte passerat lika lätt. De borgerliga partierna skulle smort in dem i tjära och rullat dem i spiktunnor uppför hela Sveavägen.

Aschberg som utåt inte hade något ansvar för Svensk Import och Arbetarbränsle visade sig ha god ordning i sina övriga bolag och undgick offentligt klander. Även efter partikongressen 1920, som upptog mycket tid med diskussion om affärssocialismen, behöll Aschberg själv de bästa relationer med både socialdemokratin och yttervänstern.”,enligt Anders Isaksson.%d bloggare gillar detta: